Zoekeenvoudigewoorden.nl

Zoekeenvoudigewoorden.nl is een database met eenvoudige woorden. Woorden die iedereen in Nederland kent en begrijpt.

Wanneer gebruik je zoekeenvoudigewoorden.nl?

Wil je een tekst schrijven die iedereen begrijpt? En wil je dus ook uitsluitend woorden gebruiken die iedereen kent? Raadpleeg dan zoekeenvoudigewoorden.nl. Het werkt eenvoudig: je voert een woord in op zoekeenvoudigewoorden.nl en de zoekmachine vertelt je of je het woord wel of niet kunt gebruiken in je tekst.

Taalkundig onderzoek

Zoekeenvoudigewoorden.nl is gebaseerd op taalkundig onderzoek. De database is samengesteld door een groep taalkundigen. Daarna is de database uitvoerig onderzocht, onder andere door deze te testen bij een groep proefpersonen met taalniveau B1. Ook is de database vergeleken met een groot aantal teksten op taalniveau B1.

Wilt u meer informatie over zoekeenvoudigewoorden.nl? Of heeft u vragen?

Bel dan met Simo Goddijn  (0345 544835), Floor van Horen (0345 544837) of Wessel Visser (0345 544840). Of ga direct naar www.zoekeenvoudigewoorden.nl.